Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

Porzucenie działki

Co należy rozumieć przez „porzucenie” działki w ROD?

Długotrwała niemożność użytkowania działki rodzinnej nie oznacza jedynie zaniedbania upraw ogrodniczych, ale wiąże się również z negatywnymi skutkami prawnymi. Wypada bowiem przypomnieć, że w myśl § 80 regulaminu ROD pozbawia się członkostwa osobę, która porzuciła działkę. Wydaje się zatem zasadne sprecyzowanie pojęcia „porzucenie działki”.

Dotychczasowe rozwiązania dotyczące przedmiotowego zagadnienia stwierdzały, że porzucenie jest równoznaczne z nieużytkowaniem działki przez co najmniej jeden rok kalendarzowy.

 Rodziło to czasem wątpliwości. Sprowadzały się one najczęściej do trudności w rozpoznaniu, czy dana działka jest rzeczywiście nieużytkowana.

Mając ten problem na uwadze, regulamin ROD zawiera dodatkowe wskazówki, które ułatwią określenie porzuconych działek w ogrodzie. W § 80 stwierdzono mianowicie, że „na porzucenie wskazuje przede wszystkim stan zagospodarowania urządzeń, altany i nasadzeń na działce świadczący o jej trwałym nieużytkowaniu”.

Porzucenie działki powinno zatem klarownie wynikać z okoliczności będących bezpośrednim następstwem długotrwałego nieużytkowania działki (np. nieestetyczny wygląd działki, brak uiszczania składki członkowskiej i innych opłat na rzecz ogrodu).

W rezultacie porzucenie jest działaniem użytkownika polegającym na opuszczeniu działki na co najmniej rok, połączone z zaprzestaniem troszczenia się o nią, bez zapewnienia jej opieki ze strony innych osób.

Trzeba powtórzyć, że takie zachowanie pociąga za sobą utratę prawa użytkowania działki wskutek pozbawienia członkostwa Związku.

Jest to najbardziej dolegliwa sankcja, jaką ma do swojej dyspozycji zarząd ROD, w związku z czym powinien z niej korzystać niezwykle rozważnie.

Aby zatem właściwie zabezpieczyć interes działkowca w takich przypadkach, regulamin ROD wprowadza odpowiedni tryb w omawianym zakresie.

Istnieje mianowicie zapis, według którego „porzucenie stwierdza zarząd ogrodu na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem właściwej komisji problemowej”.

Zakłada się zatem konieczność przeprowadzenia właściwego postępowania wyjaśniającego, zanim zarząd ogrodu stwierdzi porzucenie działki przez użytkownika i pozbawi go członkostwa i prawa użytkowania działki.

W związku z coraz większym zagospodarowaniem działek , łącznie z budową altan czy domków przypominamy wytyczne PZD dotyczace lokalizacji i budowy szamb.

Podstawowy warunek dla działek podmiejskich to to ,że szambo musi mieć szczelną konstrukcję.

Pozostałe wytyczne dotyczą jego lokalizacji na działce i zachowania odpowiednich odległości.

Zarówno w przypadku szamba jak i samych altan i domków działkowych gminy wdrażają ostatnio rygorystyczne kontrole nadzoru budowlanego które bardzo szczegółowo sprawdzają zgodność infrastruktury działki z przepisami.

Uczulamy naszych działkowców na przestrzeganie tych przepisów, ponieważ stosowane w przypadku naruszeń kary są bardzo dotkliwe finansowo.