Aktualności

W godzinach 23:00 – 06:00 na terenie Ogrodu obowiązuje cisza nocna. Prosimy o uszanowanie potrzeby odpoczynku innych działkowców. W przypadku drastycznych naruszeń stosowane będą odpowiednie procedury administracyjne. 


Prosimy o ograniczenie do absolutnie niezbędnego minimum używanie sprzętu ogrodowego , zarówno elektrycznego jak i mechanicznego ( kosiarki,piły itp.) w niedziele


Październik 2021 

Szanowni Działkowcy,

W listopadzie i grudniu otrzymacie Państwo informacje mailem bądź listownie o stanie rozliczeń z ROD Rynia z tytułu użytkowania działki ze wskazaniem daty, na jaką rozliczenie obowiązuje.

Prosimy o potwierdzenie kwoty do rozliczenia  mailem, lub podpisanie i odesłanie odcinka B na adres:

ROD Rynia  ul. Główna b/n,05-157 Białobrzegi

 Jednocześnie przypominamy że opłaty powinny zostać wpłacone na konto ROD Rynia w następujących terminach:

 28/02/2021 – zaległości dotyczące roku 2020

15/05/2021 – opłata za zużytą energie elektryczną + koszty wspólne za  1 kwartał 2021

30/06/2021 – opłaty za 2021 (ogrodowa, za konserwację infrastruktury, za wywóz śmieci, opłata członkowska)

15/08/2021 –  opłata za zużytą energie elektryczną + koszty wspólne za  2 kwartał 2021

15/11/2021 –  opłata za zużytą energie elektryczną + koszty wspólne za  3 kwartał 2021

Do końca każdego miesiąca – opłata za koszty ochrony za dany miesiąc

 Od  opłat wniesionych po terminie ROD Rynia przysługuje prawo do naliczenia odsetek za zwłokę.

W przypadku istnienia zaległości na rzecz ROD RYNIA prosimy o ich natychmiastową spłatę

Jednocześnie prosimy, aby osoby, które do tej pory nie podały żadnego adresu mailowego do korespondencji pisały na adres rodrynia@rodrynia.pl z podaniem numeru działki

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Wrzesień 2021 


Zestawienie zużycia energii elektrycznej za III kwartał 2021 r. 

W okresie od 30.06.2021 do 30.09.2021

 Termin płatności do  dnia  15 listopada 2021


Szanowni Państwo,

Po raz kolejny przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD do obowiązków działkowca należy dbanie o to, aby gałęzie drzew nie przerastały poza obręb działki i wystawały na drogi.

Wielokrotnie zdarza mi się z Państwem osobiście rozmawiać na ten temat podczas spacerów po ogrodzie. Niestety na rozmowach się kończy.

W związku z tym, po upływie dwóch tygodni od ukazania się tej informacji tj, około 14 września, Gospodarz Pan Ryszard Czubak będzie na prośbę Zarządu jeździł po ogrodzie i usuwał wystające poza granice działki gałęzie.

Gałęzie te będzie układał wzdłuż działki NIE BĘDZIE ICH WYWOZIŁ, a kosztem wycinki gałęzi zostanie obciążony działkowiec.

Od wielu tygodni mamy wiele skarg od Panów świadczących usługi asenizacyjne, że do wielu działek nie mogą dojechać, bo gałęzie wystają poza obręb działki a oni niszczą sobie samochody poprzez liczne zadrapania na beczkach i połamane lusterka.

Kolejnym problemem na który chciałbym zwrócić uwagę, to koszenie, piłowanie i używanie innych narzędzi elektrycznych i spalinowych w niedziele.

W regulaminie ROD nie ma przepisu zabraniającego używania urządzeń elektrycznych i spalinowych w niedziele, ale uszanujmy potrzebę odpoczynku Sąsiadów i chociaż niech jeden dzień w tygodniu będzie cichy pozbawiony dźwięków pracujących urządzeń elektrycznych i spalinowych.

WPROWADŹMY I PROMUJMY WSZYSCY NA TERENIE OGRODU ZASADĘ CICHEJ NIEDZIELI

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Lipiec 2021 


Zestawienie zużycia energii elektrycznej za II kwartał 2021 r. ,

w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021

 Termin płatności do  dnia  15 Sierpnia 2021


UWAGA !  Bardzo ważna informacja

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

SZANOWNI PAŃSTWO

W nawiązaniu do komunikatu Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r.    w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Zarząd ROD RYNIA informuje, że:

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/

 (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklaracjęalbo pisemnie.

Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie).

Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

(https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq),

na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

 • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).

 • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje.

Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych.

Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD – tj. poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 KW).

Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji.

Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.

Zwracamy się do wszystkich działkowców o realizację ww. obowiązku w terminie!

Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Kwiecień 2021 


Zestawienie zużycia energii elektrycznej za I kwartał 2021 r. ,

w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021

 Termin płatności do  dnia  15 Maja 2021


Luty 2021 

Szanowni działkowcy,

W związku z decyzją Rady Ministrów o podwyższeniu płacy minimalnej obowiązującej od 2021 roku wzrastają koszty ochrony terenu wspólnego ROD RYNIA.

Stawka miesięczna ochrony terenu wspólnego przypadającego na jedną działkę od 1 kwietnia 2021 wynosi 35 zł.

Bardzo prosimy o uwzględnienie tej podwyżki przy regulowaniu swoich należności.

Informujemy, że zgodnie z informacją Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD z dnia 24.04.2020 wynika że w przypadku zmiany wysokości stawek stosowanych przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi lub dostawę mediów na rzecz działkowca, przy których rozliczeniu pośredniczy ROD, do zmiany stawki stosowanej w rozliczeniach ROD z działkowcem nie stosuje się zasad odnoszących się do zmiany wysokości opłat ogrodowych.

W konsekwencji zasadnym będzie stwierdzenie, iż na gruncie ustawy o ROD, brak jest podstaw, aby w przypadku podwyższenia przez dostawcę zewnętrznego ceny usług, których rozliczenie z działkowcem następuje za pośrednictwem ROD, zastosowanie nowych stawek wobec działkowca wymagało podjęcia przez WZ ROD uchwały o zmianie wysokości opłat ogrodowych.

Koszty użytkowania działki w roku 2021

Drodzy Działkowcy,

Mając na uwadze uwarunkowania prawne wynikające ze zmian w przepisach ogólnie obowiązujących wprowadzonych w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19 a także z zaleceniami unikania organizowania zgromadzeń na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo czy w tym roku odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze.

Zgodnie z Uchwałą 504/2020 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego przesunięto terminy Walnych Zebrań do 31 sierpnia 2021 jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuacje pandemiczną nie jesteśmy w stanie określić co będzie w najbliższej przyszłości.

W związku z tym informujemy, że Zarząd ROD RYNIA podjął decyzje, że składki za użytkowanie działki w 2021 nie ulegają zmianie.

Jedyna zmianą jest likwidacja Opłaty energetycznej, która rozliczana jest co kwartał jako Koszty wspólne energii

 Plik pdf ze stawkami opłat 2021  do pobrania


APEL DO DZIAŁKOWCÓW NA TEMAT  DRÓG W OGRODZIE 

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się roztopami Zarząd ROD RYNIA prosi, aby w miarę możliwości auta zostawiać na parkingu przy bramie głównej.

Nasza na razie prośba jest spowodowana troską o jakość dróg w czasie roztopów, nie chcemy kolejnych tysięcy złotych wydawać na naprawę dróg.

Podkreślamy, że w przypadku zauważenia nadmiernej eksploatacji dróg wewnętrznych zmuszeni będziemy do czasowego całkowitego zamknięcia wjazdu na teren ogrodu.

Pozdrawiam

Prezes ROD RYNIA

Maciej Orpel


Styczeń 2021 

Zestawienie zużycia energii elektrycznej za IV kwartał ,w okresie od 30.09.2020 do 31.12.2020

 Termin płatności do  dnia  15 lutego 2021


Grudzień 2020

 

Zarząd ROD RYNIA  z wielkim żalem informuje, że 1 grudnia zmarł Członek Zarządu ROD RYNIA Kolega Grzegorz Domański. Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.
Amen.


Październik 2020

Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 30.06.2020 do 30.09.2020

 Termin płatności do  dnia  15 listopada 2020


Sierpień 2020

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 29 sierpnia br. (sobota) wystąpią utrudnienia w ruchu związane z organizacją jednej z największych imprez triathlonowych w Polsce pn. Garmin Iron Triathlon Nieporęt.

W związku z organizacją imprezy w godzinach 06:30-12:00 zamknięta dla ruchu będą drogi na odcinku Białobrzegi (od wjazdu do Hotelu Promenada)- Stare Załubice – Ruda – Radzymin.

W godzinach 09:00-14:00 zamknięta dla ruchu będzie również ul. Spacerowa oraz ul. Głowna w Ryni.

Szczegółowy przebieg tras znajduje się w linku –

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1HCtg1l69Iw29yjh8pSz5NUOtA8aMOb6O&ll=52.46606837448517%2C21.07088327058443&z=14

W przypadku konieczności wjazdu na trasę wyścigu w trakcie zamknięcia dróg bardzo proszę o kontakt mailowy.

Z poważaniem

Piotr Matkiewicz,

LABOSPORT Polska sp. z o.o.

www.labosport.pl

www.facebook.com/labosport


 

Lipiec 2020


Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 31.03.2020 do 30.06.2020

 Termin płatności do  dnia  15 Sierpnia 2020

Rynia 14-07-2020

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie nowego sposobu naliczania energii elektrycznej Zarząd informuje, że nowy sposób naliczania opłat został opracowany, uzgodniony i zaakceptowany przez Ogrodową Komisje Rewizyjną. W związku z pandemia koronawirusa nie mieliśmy możliwości przedstawienia nowego sposobu na Walnym Zebraniu co niniejszym czynimy

Powodem zmiany była konieczność dostosowania naliczeń do Uchwały KR PZD nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD (obecnie Krajowego Zarządu PZD) w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych § 1 ust. 2 pkt 1.

Ustalono, że koniecznym jest wykazywanie oddzielnie zużycia każdego działkowca a oddzielnie kosztów wspólnych tj, zużycia prądu przez lampy ogrodowe i budynki ochrony i Zarządu i wyliczenie strat przesyłowych.

W związku z tym w pliku rozliczenia energii elektrycznej za kwartał pojawiła się nowa komórka z ceną brutto za 1kwh w danym kwartale.

Koszty wspólne energii to różnica między wartością brutto faktur z PGE za 3 miesiące a sumą odczytów liczników działkowców. Różnica ta jest dzielona przez liczbę użytkowanych działek.

Wszyscy Państwo, którzy na początku roku wpłacili już kwotę 75 zł tytułem kosztów wspólnych energii proszeni są o pomniejszenie wpłaty za II kwartał o 75 zł

Prezes R.O.D. Rynia Maciej Orpel


Kwiecień  2020


Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 31.12.2019 do 31.03.2020

 Termin płatności do  dnia  15 Maja 2020


Zarząd Ogrodu informuje,że z powodu pandemii koronawirusa Ogród „ROD Rynia” jest zamknięty dla gości .

Każdy działkowiec wjeżdżający na teren Ogrodu jest zobowiązany do zatrzymania się na bramie wjazdowej , podania ochronie imienia i nazwiska , numeru działki oraz numeru rejestracyjnego samochodu którym wjeżdża.

Osoby poniżej 18-go roku życia mogą przebywać na zewnątrz tylko pod opieką osoby dorosłej.


Przenoszenie prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii.

Trwający obecnie stan epidemii nie wyklucza możliwości przenoszenia praw do działek w ROD, choć z pewnością utrudnia taki obrót. Wynika to z wielu obostrzeń wprowadzonych przez władze centralne, które mogą nawet uniemożliwić dokonanie przedmiotowych transakcji.

Stąd też wszystkie osoby zainteresowane powinny na obecnym etapie przeprowadzić uprzednie rozeznanie dotyczące realnych możliwości spełnienia wszystkich warunków koniecznych do zbycia (nabycia) działki w ROD.

Pełny tekst Komunikatu PZD na temat zmiany praw do działki 


 Marzec  2020

Działka w czasie epidemii – o czym trzeba pamiętać?

W obecnej sytuacji, dla bezpieczeństwa własnego i swoich bliskich, najlepiej zostać w domu i absolutnie nie organizować żadnych imprez na terenie działek i ROD.

Jednak, gdy wyjście na działkę pomaga w utrzymaniu prawidłowej   kondycji   fizycznej   i   psychicznej   działkowców, nie zakazuje się skorzystania z tej formy aktywności – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgodnie z zarządzeniami rządowymi oraz stosownymi uchwałami KR PZD.

Gdy już decydujemy się na wyjście i pobyt na działce, pamiętajmy przede wszystkim o restrykcjach dotyczących przemieszczania się, odległości od siebie i zachowania higieny, a także zachowujmy zdrowy rozsądek.

Warto także zapoznać się z uchwałą 71/2020 Krajowego Zarządu PZD , gdzie szczegółowo można zapoznać się z odpowiednimi zaleceniami dla działkowców.

Na działce, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy z dala od skupisk ludzkich, pamiętajmy o ważnych zasadach, aby zapobiec zakażeniu COVID-19:

– często myjmy ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu, używajmy płynów lub żeli dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%) po wejściu na działkę i przy jej opuszczaniu;

– zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (co najmniej 2 metry – trzy kroki); dla bezpieczeństwa najlepiej, żeby na jednej działce  przebywała jedna osoba (maksymalnie 2 osoby)

– zakładamy rękawiczki, kiedy otwieramy i zamykamy bramę wejściową do ogrodu oraz furtki

– przed użyciem narzędzi  najlepiej wytrzeć miejsca, gdzie je najczęściej chwytamy nawilżaną chustką lub szmatką a następnie wyrzucić ją do śmieci

– nie korzystamy z terenów wspólnych ROD oraz urządzeń się tam znajdujących, które zostały wyłączone z publicznego użytkowania

– z działek korzystać powinni tylko działkowcy oraz ich najbliżsi (z zachowaniem wytycznych uchwały 71/2020 KZ PZD)

– wszelkie kłopoty czy zapytania dotyczące funkcjonowania ROD najlepiej zgłaszać bezpośrednio do zarządu ogrodu.


WAŻNE: Aktualna sytuacja związana z koronawirusem

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podjęciem przez Krajowy Zarząd PZD Uchwały nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie wytycznych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronowirus COVID-19 Zarząd ROD informuje o odwołaniu terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 25 kwietnia 2020.

Zarząd ROD RYNIA wstrzymuje się z podejmowaniem decyzji odnośnie podania nowego terminu Walnego Zebrania do czasu otrzymania dalszych wytycznych i komunikatów z mazowieckiego OZ.

Jednocześnie Zarząd ROD RYNIA na podstawie §2 Uchwały 44/2020 KZ PZD z dnia 11 marca 2020 prosi o wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych w 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał Walnego Zebranie Sprawozdawczo- Wyborczego podjętych w 2019 roku

Rynia 20-03-2020


 Grudzień 2019

Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 

 Termin płatności do dnia   31 stycznia 2020


Październik 2019

Od dnia 14 października 2019 zakończyliśmy dyżury Zarządu , odbywające się w budynku Zarządu .Wznowione zostaną w przyszłym roku po przerwie zimowej . 

Kontakt telefoniczny do Zarządu w pilnych sprawach : 781 300 500


Dyżury pani księgowej na terenie Ogrodu zostaną wznowione w roku 2020.Dokładne terminy podamy po przerwie zimowej   

Kontakt telefoniczny do pani księgowej w pilnych sprawach : 698 473 846


Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 09.07.2019 do 30.09.2019 

 Termin płatności do dnia   31 października 2019

 Lipiec 2019

Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01.04.2019 do 08.07.2019 

 Termin płatności do dnia   30 lipca 2019


Kwiecień 2019

Skład nowego Zarządu , powołanego na Walnym Zebraniu Sprawozdwczo-Wyborczym w dniu 27 kwietnia 2019 publikujemy w zakładce Władze Ogrodu.


Tekst Uchwały do pobrania w wersji pdf

Po  zmianach w przepisach PZD , możliwe staje się odpracowanie zadłużenia wobec Ogrodu, szczegóły tego rozwiązania precyzuje poniżej publikowana Uchwała Walnego Zgromadzenia :

UCHWAŁA NR 14/2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

ROD RYNIA w RYNI

z dnia 27 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad odpracowania zaległości z tytułu opłat ogrodowych

Na podstawie § 144 ust 5 Statutu PZD Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD RYNIA w RYNI uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale działkowiec może odpracować zaległości z tytułu nie uiszczonych w całości lub w części opłat ogrodowych.

 2. Celem niniejszej uchwały jest w szczególności:

 • wypracowanie nawyku regulowania należności z tytułu opłat ogrodowych,

 • zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat ogrodowych,

 • ułatwienie regulowania zobowiązań z tytułu opłat ogrodowych działkowcom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 1. Odpracowanie zaległości w rozumieniu niniejszej uchwały jest dobrowolne.

§ 2

 1. Odpracowanie zaległości, o którym mowa w § 1, polega na wykonaniu przez działkowca lub jego osobę bliską (w rozumieniu Statutu PZD) bezpłatnych prac na rzecz ROD RYNIA w RYNI, których wartość odpowiada wysokości zobowiązania z tytułu zaległych opłat ogrodowych.

 2. Warunkiem korzystania z możliwości odpracowania zaległości z tytułu nie uiszczonych opłat ogrodowych jest zgoda zarządu ROD, wydana na pisemny wniosek zainteresowanego działkowca.

§ 3

 1. Przedmiotem prac na rzecz ROD będą prace porządkowe i inne czynności związane z funkcjonowaniem ROD, a w szczególności:

 • grabienie liści i zbieranie ich do worków,

 • zbieranie gałęzi z terenów wspólnych i przenoszenie do kompostownika

 • pielęgnacja drzew, krzewów i trawników

 • odchwaszczanie i porządkowanie terenów ogólnych,

 • oczyszczanie terenu ogólnego z zalegających nieczystości,

 • drobne prace konserwatorskie, a zwłaszcza malowanie elementów ogrodzenia, naprawa urządzeń pod nadzorem Gospodarza ogrodu,

 • Bieżące sprzątanie budynku Zarządu i terenu wokół, mycie okien

 • Porządkowanie terenów wokół śmietnika

 • Dyżury przy śmietniku, tylko sobota, niedziela, pilnowanie poprawności wyrzucania śmieci, utrzymanie czystości, monitorowanie zapełnienia kompostownika

 1. Zarząd ROD określa na bieżąco zapotrzebowanie na realizację konkretnych prac, określając jednocześnie liczbę osób oraz przewidywany czas do jej wykonania.

 2. Zarząd ROD informuje na tablicach ogłoszeń lub stronie internetowej ROD o terminach i zakresie prac.

§ 4

 1. Konkretną pracę powierzoną działkowcowi określa Zarząd ROD, wskazując termin i miejsce jej wykonania.

 2. Działkowiec powinien wykonać pracę powierzoną przez Zarząd ROD według rodzaju, miejsca i czasu, aż do całkowitego wygaśnięcia zobowiązania z tytułu zaległości opłat ogrodowych.

 3. Wykonanie pracy powierzonej działkowcowi każdorazowo nadzoruje i odbiera jej wykonanie osoba upoważniona przez Zarząd ROD.

 4. W przypadku niewykonania pracy na rzecz ROD w całości lub części, działkowiec obowiązany jest do natychmiastowej spłaty zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.

 5. Świadczenie prac na zasadach określonych w niniejszej uchwale nie jest tożsame ze stosunkiem pracy, a wartość świadczonych prac nie stanowi dochodu działkowca. Do świadczenia prac stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego, o których mowa w art. 453 K.C.

§ 5

 1. Na potrzeby niniejszej uchwały ustala się wartość stawki godzinowej świadczonych prac na rzecz ROD na kwotę 10 zł.

 2. Wartość świadczonych przez działkowca prac pomniejsza wysokość jego zaległości, w następującej kolejności: odsetki za opóźnienie, należność główna.

 3. Kalkulacja wartości prac zostanie ustalona przez Zarząd ROD na podstawie iloczynu ustalonej stawki i czasu faktycznie wykonanej pracy.

 4. Rozliczenie istniejących zobowiązań wobec ROD nastąpi poprzez określenie różnicy pomiędzy wartością pieniężną nieuregulowanych dotychczas kwot, a wartością wykonanych faktycznie prac.

 5. Wykonanie przez działkowca prac na rzecz ROD, bez zastrzeżeń Zarządu ROD, po rozliczeniu ich wartości pieniężnej, powoduje wygaśnięcie zobowiązania z tytułu opłat ogrodowych w wyliczonej wartości.

§ 6

 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ROD.

 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 3. Postanowienia niniejszej uchwały można stosować do zaległości powstałych przed dniem jej wejścia w życie.

Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01.12.2018 do 31.03.2019 

 Termin płatności do dnia 25.05.2019


Od dnia 06 kwietnia 2019 wznowiliśmy dyżury Zarządu , odbywają się jak zwykle w budynku Zarządu w każdą sobotę , w godzinach 13:00 – 14:30 

Kontakt telefoniczny do Zarządu : 781 300 500


Dyżury pani księgowej na terenie Ogrodu  wznowimy od Maja . Pani księgowa będzie na dyżurze w drugą sobotę miesiąca.  

Kontakt telefoniczny do pani księgowej : 698 473 846


Marzec 2019

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu prac na działkach, przypominamy, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach) oraz § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odbywać się może wyłącznie w specjalnych instalacjach i urządzeniach – spalarniach. Jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów poza spalarnią jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne.

W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin – § 42 Regulaminu ROD, wypalanie teoretycznie nie powinno istnieć na terenie ROD.
Zakaz jednak, mimo wielokrotnego przypominania jest naruszany przez działkowców, a powstające przy spalaniu kłęby dymu i zapach wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie ROD. Łamanie zakazu stanowi naruszenie Statutu PZD i Regulaminu ROD w zakresie podstawowych obowiązków działkowca i członka PZD, uderzając w dobre imię i wizerunek PZD. PZD przy wsparciu ROD stara się budować pozytywne relacje z lokalną społecznością, jednak podejmowanie działań, których negatywne skutki odczuwalne są nie tylko dla mieszkańców, ale i przyrody, bardzo negatywnie na relacje te wpływają i powodują niechęć do działkowców i ROD.

Przypominamy, iż naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tylko mandatem do 500 zł, ale również karą grzywny do 5 000 zł lub karą ograniczenia wolności czy aresztu.

Luty 2019

Zasady prawidłowego przycinania drzew zgodnego z prawem


Styczeń 2019

Zarząd ROD Rynia kolejny raz przypomina, że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania tj. zakaz pobytu osoby bądź osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby/osób, stanowiącym jej centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce.Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.


Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 30.09.2018 do 30.11.2018 

 Termin płatności do dnia 31.01.2019


APEL !

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD RYNIA informuje,

że w związku z drastycznym wzrostem cen przekazywania

odpadów komunalnych do utylizacji

od 01.01.2019 cena wywozu jednego kontenera KP 7m

wynosi 922,50 zł.

W związku z powyższym bardzo prosimy o racjonalne użytkowanie kontenerów

np. zgniatanie pustych kartonów przed wrzuceniem do kontenera,

nie wrzucanie tam skoszonej trawy, gałęzi, mebli

a także na zwracanie uwagi osobom, które lekceważą powyższe prośby.

Liczymy na poważne potraktowanie naszej prośby przez wszystkich naszych działkowców
Zarząd ROD Rynia


1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD.

 Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018

Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r.

 Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami ,wskazanymi w załączonym pliku


Październik 2018

Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej 

za okres od  06 lipca 2018 do 30 września 2018

Płatność do 30 . 10 . 2018


Lipiec 2018


Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej 

za okres od 1 kwietnia 2018 do 05 lipca 2018

 Termin płatności do dnia 15.08.2018


Wyniki przeglądu działek przez członków Zarządu – Lipiec 2018


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 803). Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13). (link do komunikatu )

W skrócie , konkluzja komunikatu jest taka, że prace nad zapisami projektu nie dotyczą Rodzinnych Ogrodów Działkowych i nie będą miały żadnego wpływu na działalność PZD ani Ogrodów.

Kwiecień 2018

Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej 

za okres od 1 grudnia 2017 do 31 marca 2018

 Termin płatności do dnia 20 .05 .2018


Od soboty 14 kwietnia wznowiliśmy dyżury Zarządu.Dyżury odbywają się jak zwykle, w każdą sobotę ,  w budynku Zarządu,w godzinach 13:00 – 14:30 

Kontakt telefoniczny do Zarządu : 781 300 500


Ponieważ w wysłanej pocztą informacji o zebraniu załączone były zestawienia finansowe dla każdej działki, więc dyżury pani księgowej wznowimy od drugiej soboty maja czyli od 12 maja.2018

Kontakt telefoniczny do pani księgowej : 698 473 846


Marzec 2018

ZAPROSZENIE
Zarząd ROD Rynia w Ryni zaprasza na :
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 które odbędzie się w dniu:

21 kwietnia 2018 (sobota) WYJĄTKOWO w Remizie Strażackiej OSP w Ludwinowie-Józefowie.

Początek obrad w I terminie godz. 10:00, w II terminie godz. 10:30.

W tym roku zmieniamy miejsce zebrania ponieważ remiza w Załubicach będzie w remoncie.

Jest to następna miejscowość za Kuligowem na rogu ulicy Klonowej i Kościelnej, obok Dworku Wilkowscy (możliwy dojazd autobusem z Warszawy Wileńskiej)

Link do rozkładu jazdy autobusów

Orientacyjny kierunek dojazdu z Ogrodu

Zgodnie z §61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych Związku obecnych na zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.
Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Informujemy, że materiały sprawozdawcze będą dostępne tylko do wglądu na miejscu
od 07 kwietnia 2018 w budynku ochrony przy bramie numer 2.


Grudzień 2017

Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej za okres

od 1 października 2017 do 30 listopada 2017

 PŁATNOŚĆ ZA ENERGIĘ DO 15.01.2018


Ciekawy artykuł o rosnącym zainteresowaniu posiadaniem działki w ROD,

uwarunkowaniach ich działania oraz  trendach społecznych z nimi związanymi.


Październik 2017

Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej za okres od 29 czerwca do 30 września 2017

 PŁATNOŚĆ ZA ENERGIĘ DO 15.11.2017

 

Kwiecień 2017


Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej

za okres od 31 grudnia 2016 do 31 marca 2017

 PŁATNOŚĆ ZA ENERGIĘ DO 10.05.2017


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd ROD  Rynia w Rynii zaprasza na
Walne Zebranie Sprawozdawcze,które odbędzie się w dniu:

 22 kwietnia 2017 (sobota) w Remizie Strażackiej OSP w Załubicach Starych.
Początek obrad w I terminie godz.  10:00, w II terminie godz. 10:30.

Zgodnie z §61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim
terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę
członków zwyczajnych Związku obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie
członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.
Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód
tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Informujemy, że materiały sprawozdawcze będą dostępne tylko do wglądu na miejscu
od 08 kwietnia 2016 w budynku ochrony przy bramie numer 2.

Informacja powyższa nie jest oficjalnym zawiadomieniem, odpowiednie
zawiadomienia zostaną rozesłane do działkowców indywidualnie.

MARZEC 2017

Zarząd  ROD RYNIA informuje,że wznawia dyżury Zarządu

z dniem 08 kwietnia 2017
w każdą sobotę w godzinach  13:00 – 14:30

KONTAKT TELEFONICZNY: 506 239 760

Dyżury pani księgowej

Przyjeliśmy zasadę z zeszłych lat, że dyżury pani księgowej

odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca, w godzinach dyżuru Zarządu.

W tym roku zaczniemy je od  Maja 2017

Kontakt telefoniczny do pani księgowej : 698 473 846


Informacja w sprawie wycinki drzew w Ogrodzie

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga fakt, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia – co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców.

Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.


STYCZEŃ 2017

Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej

za okres od 1 października do 29 grudnia 2016

 PŁATNOŚĆ ZA ENERGIĘ DO 10.02.2017

 OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  WPŁACAMY NA KONTO :

02 1090 1030 0000 0001 1322 3513


LISTOPAD 2016

 Szanowni Państwo,
Zarząd ROD RYNIA informuje, że 5 listopada na godzinę 10:00 planuje przeprowadzenie przecinki drzew w lasku brzozowym.
Chętnych do pomocy przy wycince a później do zabrania drewna na opał zapraszamy w miarę możliwości z własnymi piłami ręcznymi i spalinowymi.


SIERPIEŃ 2016

Dyżur księgowej w dniu 13.08 jest odwołany i przeniesiony jest na trzecią sobotę tj. na 20.08

 Na prośbę wielu działkowców Zarząd zamontował dodatkową furtkę od ulicy Głównej w samym rogu ogrodzenia.

Furtka jest już czynna i pasuje do niej klucz od pozostałych furtek.

 Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej  za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016

PLIK ROZLICZENIA W ARCHIWUM ROZLICZEŃ ENERGII 


MAJ 2016

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom naszych obchodów Dnia Dziecka , zwłaszcza tym najbardziej oczekiwanym czyli dzieciom. Ilość dzieci która przewineła się w ciągu trwania imprezy była imponująca , co bardzo nas cieszy.

 Zapraszamy za rok !


KWIECIEŃ 2016

 USTALENIA I UCHWAŁY  Z WALNEGO  ZEBRANIA Z DNIA 23.04.2016

W trakcie Walnego Zebrania przyjęto uchwały w sprawie nowych stawek opłat oraz regulacje ruchu samochodów na terenie Ogrodu

 Treść uchwał oraz szczegóły nowych opłat w odnośnikach poniżej

Uchwała nr 5 opłaty ogrodowe 2016

Koszty użytkowania działki 2016

Uchwała nr 9 korzystanie z aut

Instrukcja korzystania z aut na terenie ROD


MARZEC 2016

ZAPROSZENIE
Zarząd ROD  Rynia w Rynii zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu:

23 kwietnia 2016(sobota) w Remizie Strażackiej OSP w Załubicach Starych.
Początek obrad w I terminie godz.  10:00, w II terminie godz. 10:30.

Zgodnie z §61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim
terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę
członków zwyczajnych Związku obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie
członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.
Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód
tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Informujemy, że materiały sprawozdawcze będą dostępne tylko do wglądu na miejscu
od 09 kwietnia 2016 w budynku ochrony przy bramie numer 2.

Informacja powyższa nie jest oficjalnym zawiadomieniem, odpowiednie
zawiadomienia zostaną rozesłane do działkowców indywidualnie.

 •  W dniu 12 marca 2016 ( sobota) w godzinach 09:30 – 14:00 Komisja Rewizyjna

naszego ogrodu przeprowadziła w obecności członków Zarządu Ogrodu, audyt bilansu
za rok 2015  oraz  sprawozdań finansowych Ogrodu za rok 2015 oraz zgodnie z
wytycznymi PZD
Odpowiedzi na pytania Komisji udzielała pani Maria Hanulak, prowadząca
księgowość naszego Ogrodu,oraz członkowie Zarządu.
Wyniki audytu oraz swoje wnioski Komisja przedstawi na dorocznym walnym
zebraniu.


STYCZEŃ 2016

 Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej za okres od 1 października do 31 grudnia 2015

PLIK ROZLICZENIA W ARCHIWUM ROZLICZEŃ ENERGII 


Grudzień 2016

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci pana Sławomira Rasińskiego,który zaangażowany był w sprawy naszego Ogrodu od początku biorąc udział zarówno w jego powstawaniu ( w Ogrodzie powstało sporo domków , ogrodzeń i innej infrastruktury zbudowanych przez ekipę pana Rasińskiego )  jak i czynnym udziale w życiu Ogrodu.

Dla nie kojarzących jego osoby to był ten pan ,który zapewniał w trakcie festynów Dnia Dziecka przejażdzki powozem konnym dla uczestników.

Przesyłamy szczere wyrazy współczucia dla rodziny pana Rasińskiego.


GRUDZIEŃ 2015

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 nowego Regulaminu ROD
Zarząd ROD RYNIA informuje, że zgodnie z paragrafem 43 ust.3 „Działkowiec
obowiązany jest powiadomić na piśmie Zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na
nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem
granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami


 

PAŹDZIERNIK 2015

21.10.2015

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku uchwalony został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.Warto zapoznać się z nim jak najwcześniej. Przepisy w nim zawarte dotyczą między innymi takich tematów :

● Do czego służy działka i czego na niej nie wolno robić;
● W co można wyposażyć działkę, a co jest zabronione;
● Jak zbudować/zmodernizować altanę zgodnie z prawem, aby nie narazić się na niepotrzebne koszty związane z koniecznością usunięcia nieprawidłowości;
● Jakie sadzić rośliny i gdzie, aby nie być w sprzeczności z przepisami;
● Jakie zwierzęta można hodować na działce:
● Które rośliny można usunąć bez zezwolenia, a które go wymagają oraz gdzie je uzyskać;
● Infrastruktura ogrodowa – czym jest i jak można z niej korzystać;
● Czy można palić ogniska i spalać odpady na działce;
● Kto i kiedy ma prawo wjeżdżać do ogrodu samochodem.

Uchwalenie nowego Regulaminu ROD, to kolejny etap dostosowywania reguł obowiązujących w 4738 ogrodach prowadzonych przez PZD do nowej ustawy o ROD. Nowy Regulamin jest efektem prac komisji złożonej z ogrodowych praktyków i prawników oraz konsultacji z działkowcami i zarządami ogrodów. Dlatego też poza zgodnością z obowiązującym prawem, porusza sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem ogrodu, zagospodarowywaniem i korzystaniem z działki, a także zasadami zgodnych relacji międzysąsiedzkich, co ma szczególne znaczenie w dużych ogrodach. Wszystko to ma zapewnić sprawne funkcjonowanie ogrodu. Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą o ROD przepisy nowego Regulaminu obowiązują nie tylko działkowców, ale wszystkich przebywających w ogrodzie.

Ważne

Przestrzeganie regulaminu można egzekwować na drodze sądowej.

Wprawdzie większość sporów sąsiedzkich jest rozwiązywana w ogrodach na drodze polubownych postępowaniach, ale zdarza się, że strony konfliktu idą do sądu.

Wówczas podstawą wyroku są właśnie postanowienia regulaminu.

Ponadto uporczywe łamanie regulaminu może stanowić przesłankę wypowiedzenia prawa do działki (art. 36 ustawy o ROD).

 REGULAMIN W FORMACIE PDF DO POBRANIA NA SWÓJ KOMPUTER


Zarząd ROD Rynia informuje,że ostatni dyżur w roku 2015 odbył się 24 października.

Po tej dacie w razie potrzeby prosimy o kontakt pod numer 506 239 760.

O terminie wznowienia dyżurów w roku 2016 poinformujemy odpowiednio wcześniej.

Informujemy,że dyżury pani księgowej również zostana wznowione w roku 2016.

W sprawach księgowych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 698 473 846

lub o kontakt mailowy na adres : rodrynia@rodrynia.pl

Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej za okres od 1 lipca do 30 września 2015

PLIK ROZLICZENIA W ARCHIWUM ROZLICZEŃ ENERGII 


LIPIEC 2015

Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej za okres od 1 maja do 30 czerwca 2015

PLIK ROZLICZENIA W ARCHIWUM ROZLICZEŃ ENERGII 


CZERWIEC 2015

Miło nam poinformować,że na V Zjeżdzie Okręgowym PZD obradującym 13 czerwca w Warszawie Prezes naszego Ogrodu ,pan Maciej Orpel został wybrany do Zarządu Mazowieckiego Okręgu PZD. Gratulujemy wyboru i zaufania delegatów oraz życzymy owocnej pracy w strukturach okręgowych PZD.


 Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej za okres od 16 Grudnia 2014 do 30 Kwietnia 2015

PLIK ROZLICZENIA W ARCHIWUM ROZLICZEŃ ENERGII 


KWIECIEŃ 2015

 Uprzejmie informujemy , że ze względów organizacyjnych dyżur Zarządu w dniu 2 Maja 2015 nie odbędzie się. Przepraszamy za tę okoliczność i zapraszamy na kolejny dyzur w dniu 9 maja 2015

Odbędzie się wtedy również dyżur pani księgowej.

25.04.2015 odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego Ogrodu.

W trakcie Zebrania Prezes Zarządu oraz pani księgowa przedstawili sprawozdania z działalności Ogrodu w okresie ostatnich 5 lat oraz plany działań na rok 2015. Walne Zebranie przyjeło jednogłośnie absolutorium dla Zarządu oraz przegłosowało niezmieniony skład Zarządu na kolejną kadencję 2015-2019.

W trakcie Zebrania padła propozycja by w jakiś sposób uczcić 10-tą rocznicę powstania naszego Ogrodu , Zarząd chętnie rozpatrzy propozycje sposobu zorganizowania takiego wydarzenia , oczekując na propozycję w jaki sposób warto byłoby ten jubileusz uczcić.

Zapraszamy chętnych z pomysłami oraz do pomocy w realizacji .

 Tradycyjnie już,na dzień 1 czerwca planujemy zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka w naszym Ogrodzie.Już teraz zapraszamy wszystkich do udziału we wspólnej zaabawie .

 Pierwszy dyżur  Zarządu w roku 2015 po zimowej przerwie  odbył się 11 kwietnia 2015.

 Pierwszy dyżur po zimowej przerwie naszej pani księgowej planowany jest na drugą sobotę maja

czyli na 9 maja 2015.


MARZEC  2015

 20 marca br. Sejm jednomyślnie ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z senacką poprawką. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji.

 Następnie, po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy są już o krok od ocalenia 900 tys. altan!

 Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m² i wysokości 5m (przy dachu płaskim 4m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m². Właściciele altan nadal będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

 Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany – zostaną uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których wydano decyzję rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

 Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie on mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.


ZAPROSZENIE
ZARZĄD ROD RYNIA W RYNII ZAPRASZA

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
które odbędzie się w dniu:

25 kwietnia 2015 (sobota)

w Remizie Strażackiej OSP w Załubicach Starych.

Początek obrad
w I terminie godz. 10:00
w II terminie godz. 10:30

Zgodnie z §79 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Przepis dotyczy II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika. Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności. 

Zarząd ROD Rynia

* Informacja powyższa nie jest oficjalnym zawiadomieniem, odpowiednie zawiadomienia zostały rozesłane do działkowców indywidualnie.


14.03.2015

Zebranie Komisji Rewizyjnej w sprawie audytu bilansu Ogrodu

W dniu 14 marca 2015 ( sobota) w godzinach 09:30 – 14:00 Komisja Rewizyjna naszego ogrodu przeprowadziła w obecności członków Zarządu Ogrodu, audyt bilansu za rok 2014  oraz  sprawozdań finansowych Ogrodu za rok 2014 oraz zgodnie z wytycznymi PZD również dane za okres od 1 stycznia do 18 stycznia roku 2014 .

Odpowiedzi na pytania Komisji udzielała pani Maria Hanulak, prowadząca księgowość naszego Ogrodu,oraz członkowie Zarządu.

Wyniki audytu oraz swoje wnioski Komisja przedstawi na dorocznym walnym zebraniu.


STYCZEŃ 2015

 

Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej za okres od 01 Października 2014 do 15 Grudnia 2014

PLIK ROZLICZENIA W ARCHIWUM ROZLICZEŃ ENERGII


 

GRUDZIEŃ 2014

Opłaty w 2015 r.

Zmieni się ich charakter, podział i przeznaczenie.

Więcej szczegółow w dziale Stawki opłat

Szanowni Działkowcy,

Zgodnie z § 166 pkt.1 Statutu PZD „działkowiec zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zarządu ROD w formie pisemnej o zmianie swojego adresu zamieszkania w celu aktualizacji wpisu w ewidencji działek”.

W związku z powyższym prosimy wszystkich o zaktualizowanie swoich danych adresowych i telefonicznych na druku „Aktualizacja danych osobowych”.

Wypełnione druki prosimy przesyłać na adres ogrodu, bądź osobiście wrzucać w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej przy budynku ochrony przy bramie numer 2.

Zarząd ROD RYNIA

Dobra wiadomość dla działkowców – altany zostają!

Rząd przyjął poprawki do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje mają umożliwić legalizację niewielkich, murowanych domków, wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, które zgodnie z obowiązującym prawem nie spełniają wymogów altany. Chodzi o to, aby ochronić przed rozbiórką ok. 900 tys. budynków, które na podstawie dotychczasowych przepisów są samowolą budowlaną.

Poprawki, zgodnie z zaleceniem premier Ewy Kopacz, zostały przygotowane wspólnie przez stronę rządową i przedstawicieli działkowców. Projekt noweli ustawowej opracował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”, który powstał przy Polskim Związku Działkowców.

Rząd, aby wesprzeć inicjatywę obywatelską, zaproponował do niej konkretne przepisy. Przede wszystkim altaną działkową będzie budynek wolno stojący o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym lub inny obiekt pełniący taką funkcję. Jego powierzchnia nie może przekroczyć 35 m kw., a wysokość 4 m (jeśli dach jest płaski) lub 5 m (jeśli dach jest stromy). Do powierzchni zabudowy nie będzie wliczany taras, weranda lub ganek, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m kw.

Za legalne uznane zostaną już istniejące altany, jeśli spełnią normy ustawowe. Za legalizację obiektów nie będzie pobierana opłata legalizacyjna. Jednocześnie w przypadku altan objętych postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o nakazie rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

Gdy działkowiec będzie miał wątpliwości, czy budynek w jego ogrodzie spełnia kryteria altany, to będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.

Ponadto, jeśli właściciel ma nakaz rozbiórki obiektu znajdującego się na działce, ale jego faktyczna rozbiórka jeszcze się nie rozpoczęła, to organ nadzoru budowlanego, który wydał taką decyzję w pierwszej instancji, ma stwierdzić jej wygaśnięcie.

Źródło: strona internetowa KPRM


LISTOPAD 2014

Zarząd ROD RYNIA informuje,  że podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 23 października 2014 ,delegaci uchwalili nowy Statut PZD.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią obowiązującego statutu, ponieważ zgodnie z par. 175 tego statutu, wchodzi on w życie z dniem uchwalenia

[ link ] TREŚĆ STATUTU DO POBRANIA


PAŹDZIERNIK 2014

Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej za okres od 01 kwietnia 2014 do 30 czerwca 2014

PLIK ROZLICZENIA W ARCHIWUM ROZLICZEŃ ENERGII 


 

Dyżur pani księgowej wznowiony będzie od  kwietnia 2015.

Sprawy rozliczeń można załatwiać telefonicznie pod numerem  698 473 846.

 Ostatni dyżur Zarządu w tym roku odbył się 25 października 2014.


WRZESIEŃ 2014

W dniu 27 września odbyły się na terenie Ogrodu Prace społeczne , pomimo obaw o pogodę i pochmurnego poranka ,w miare upływu czasu rozpogodziło się na dobre . Posadziliśmy 370 krzaczków dzikich róż , które będą stanowić żywopłot wzdłuż drogi wjazdowej oraz mamy nadzieję , że po podrośnięciu za jakiś czas zasłonią trochę nasze miejsce na śmieci ,odmalowano również urządzenia na placu zabaw. Wszystkim którzy wzieli aktywny udział w pracach serdecznie dziękujemy .

W dniu 27 września zbieraliśmy w Ogrodzie podpisy działkowców popierające projekt zmian w Prawie Budwolanym,mających na celu jednoznaczne określenie w przepisach jakiego typu budowle mogą znajdować się na terenie Rodzinnych Ogrodów działkowych . Wszyscy poproszeni o podpis zdecydowanie popierali projekt zmian w ustawie i chętnie podpisywali listy z poparciem .Listy z zebranymi podpisami zostaną przekazane do Mazowieckiego Zarządu Okręgowego i będą stanowić załącznik do obywatelskiego projektu zmian w Ustawie , który PZD złoży do Sejmu. Wszystkim, którzy złożyli swe podpisy dziękujemy za wsparcie.

 W przypadku niejasności co do aktualnego stanu rozliczeń finansowych prosimy o kontakt z naszą panią księgową , panią Marią Hanulak pod numerem telefonu :  698 473 846

Liczymy że kontakt ten będzie wykorzystywany z rozsądkiem i umiarem, nie narażając pani Marii na bycie ” pod telefonem” 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dziękujemy za zrozumienie.


Na tym zakończymy nasze archiwum aktywności strony .

Wcześniejsze wpisy na stronie pokazują głównie batalię jaką stoczono aby Ogrody uzyskały obecny status.

Mamy dostęp do tych materiałów, jest ich sporo ale raczej nie ma potrzeby publikowania ich na naszej stronie ” po wieczne czasy ” .

Najważniejsze archiwum czyli zestawienia energii będą w pełni dostępne , natomiast resztę materiałów traktujemy jako archiwum akt dawnych i nie używanych  🙂