Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

Jak zostać działkowcem

Jakie kroki należy podjąć, aby zostać działkowcem?

1. Należy dokonać wyboru rodzinnego ogrodu działkowego, w którym chcemy użytkować działkę.

Działkowiec musi mieć realne możliwości rzeczywistego korzystania z działki zgodnie z prawem.

Wykluczone jest sezonowe korzystanie z działki albo jej wykorzystywanie w celach zarobkowych.

Takie postępowanie jest bezprawne i powoduje odmowę przydziału działki albo jej pozbawienie.

2. Należy nawiązać kontakt z Zarządem ROD, w którym chcielibyśmy użytkować działkę. Zarząd administruje ogrodem i zajmuje się również przydziałem działek.

Stąd też jest w stanie udzielić osobie zainteresowanej informacji, czy w ogrodzie znajduje się nieużytkowana działka, którą będzie można jej przydzielić. Informacje dotyczące wolnych działek udzielane są również w okręgowych zarządach PZD, których adresy i numery telefonów znajdują się w na stronie www.pzd.pl.

W sytuacji, gdy w ogrodzie nie ma wolnej działki, również można złożyć podanie i deklarację członkowską, lecz należy wówczas odczekać do momentu zwolnienia się działki.

3.  W przypadku zmiany użytkownika należy sporządzić Umowę przeniesienia praw do działki potwierdzić notarialnie podpisy i skierować do Zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie Umowy przeniesienia praw do działki.

Przy składaniu tego wniosku kandydat na działkowca składa również Oświadczenie o nieposiadaniu działki z innym ogrodzie, jak również Deklarację Członkowską o chęci zostania członkiem PZD.

Zarząd podejmuje stosowna uchwałę i podpisuje z działkowcem Umowę Dzierżawy Działkowej.

Zarząd ma obowiązek udostępnić druk deklaracji członkowskiej, której wzór ustalony jest przez Prezydium Krajowej Rady PZD. Ważna kwestią jest wskazanie, czy chcemy ubiegać się o nadanie członkostwa także współmałżonkowi. Jeśli tak, należy to wskazać w deklaracji członkowskiej, a wtedy zarząd ROD przyzna prawa członkowskie także drugiemu małżonkowi, który staje się również członkiem PZD i użytkownikiem działki.
Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD.

4. Osoba ubiegająca się o członkowstwo w PZD może zostać skierowana na szkolenie, gdzie omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania ogrodów i prawidłowe zasady zagospodarowania i użytkowania działki. Następnie zaś – w razie braku istotnych przeszkód prawnych – zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków PZD i przydziale konkretnej działki w użytkowanie. Taka uchwała jest doręczana nowemu członkowi.

5. Uzyskanie członkostwa Związku i podpisanie Umowy Dzierżawy Działkowej rodzi obowiązek uiszczenia stosownych opłat na rachunek bankowy. Należy mianowicie wnieść opłatę inwestycyjną oraz wpisowe, a także składkę członkowską (do 30 czerwca) oraz opłatę na rzecz ogrodu i inne opłaty wynikające z regulaminu ROD uchwalone przez walne zebranie (w terminach ustalonych przez walne).

W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD, wpłacają oni tylko jedno wpisowe, jedną składkę członkowską i jedną opłatę inwestycyjną. Każda z powyższych opłat ma odrębną funkcję:

Opłata inwestycyjna jest świadczeniem jednorazowym i bezzwrotnym, ustalanym przez Zarząd ROD, zgodnie z zasadą, że wartość środków trwałych w ROD infrastruktury przelicza się przez ilość działek.

Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie.

Każdy Zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków. Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie od osoby bliskiej, to nowy działkowiec zwolniony jest z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej.

Wpisowe jest to opłata jednorazowa i bezzwrotna. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

Obecnie wpisowe ustalone jest w wysokości 350 złotych. Okręgowy Zarząd określa wysokość wpisowego w ROD będących na obszarze jego działania, kierując się wielkością miast, statusem ROD, stanem ich zagospodarowania, a także wielkością działek. Wpisowe poprzez Fundusz Oświatowy przeznaczone jest na wdrażanie wiedzy poprzez szkolenia, literaturę i działalność instruktorów, Społeczną Służbę Instruktorską.

Nowy członek Związku ma prawo i obowiązek uczestniczenia w szkoleniu podstawowym z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa. Ponadto każdy nowy członek otrzymuje bezpłatnie ustawę o ROD, statut PZD i regulamin ROD

Składka członkowska jest uiszczana corocznie przez każdego użytkownika do 30 czerwca.

Działkowcy mogą wpłacać składkę członkowską już od początku roku, nie czekając na odbycie walnego zebrania, które w tej sprawie się nie wypowiada. Krajowa Rada PZD ustaliła na 2016 r. składkę członkowską w wysokości 6 zł od działki i 0,07 groszy od metra kwadratowego działki opłaty partycypacyjnej dla OZM zgodnie z Uchwałą 2/XXVIII/2015 Krajowej Rady PZD.

Opłata na rzecz ogrodu jest uchwalana corocznie przez samych działkowców na walnym zebraniu, który określa również termin zapłaty. Opłata ta jest przeznaczona na funkcjonowanie ogrodu, a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa, wywozu śmieci oraz bieżącej konserwacji infrastruktury, i pozostaje w całości do dyspozycji zarządu.

Podstawowymi dokumentami prawnymi regulującymi status działkowców, ogrodów i Związku są:

1. • Ustawa z dnia 13 grudnia 2014 o rodzinnych ogrodach działkowych;
2. • Statut PZD z 2 lipca 2015 roku uchwalony na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD
3. • Regulamin ROD z dnia 1 października 2015, obowiązujący od 1 stycznia 2016