Pogoda w Ryni

Kliknij w obrazek jeśli chcesz przejść do szczegółowej prognozy pogody dla Ryni.

Na terenie Ogrodu
Na terenie Ogrodu

Pamiętaj o innych

Statystyki strony
Dzisiaj Dzisiaj 24
Wczoraj Wczoraj 50
Ten tydzień Ten tydzień 121
Miesiąc Miesiąc 1,219
Razem Razem 52,438
 
Działkowiec
Działkowiec

Jak zostać działkowcem

Jakie kroki należy podjąć, aby zostać działkowcem?

1. Należy dokonać wyboru rodzinnego ogrodu działkowego, w którym chcemy użytkować działkę.

Działkowiec musi mieć realne możliwości rzeczywistego korzystania z działki zgodnie z prawem.

Wykluczone jest sezonowe korzystanie z działki albo jej wykorzystywanie w celach zarobkowych.

Takie postępowanie jest bezprawne i powoduje odmowę przydziału działki albo jej pozbawienie.

2. Należy nawiązać kontakt z Zarządem ROD, w którym chcielibyśmy użytkować działkę. Zarząd administruje ogrodem i zajmuje się również przydziałem działek.

Stąd też jest w stanie udzielić osobie zainteresowanej informacji, czy w ogrodzie znajduje się nieużytkowana działka, którą będzie można jej przydzielić. Informacje dotyczące wolnych działek udzielane są również w okręgowych zarządach PZD, których adresy i numery telefonów znajdują się w na stronie www.pzd.pl.

W sytuacji, gdy w ogrodzie nie ma wolnej działki, również można złożyć podanie i deklarację członkowską, lecz należy wówczas odczekać do momentu zwolnienia się działki.

3.  W przypadku zmiany użytkownika należy sporządzić Umowę przeniesienia praw do działki potwierdzić notarialnie podpisy i skierować do Zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie Umowy przeniesienia praw do działki.

Przy składaniu tego wniosku kandydat na działkowca składa również Oświadczenie o nieposiadaniu działki z innym ogrodzie, jak również Deklarację Członkowską o chęci zostania członkiem PZD.

Zarząd podejmuje stosowna uchwałę i podpisuje z działkowcem Umowę Dzierżawy Działkowej.

Zarząd ma obowiązek udostępnić druk deklaracji członkowskiej, której wzór ustalony jest przez Prezydium Krajowej Rady PZD. Ważna kwestią jest wskazanie, czy chcemy ubiegać się o nadanie członkostwa także współmałżonkowi. Jeśli tak, należy to wskazać w deklaracji członkowskiej, a wtedy zarząd ROD przyzna prawa członkowskie także drugiemu małżonkowi, który staje się również członkiem PZD i użytkownikiem działki.
Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD.

4. Osoba ubiegająca się o członkowstwo w PZD może zostać skierowana na szkolenie, gdzie omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania ogrodów i prawidłowe zasady zagospodarowania i użytkowania działki. Następnie zaś – w razie braku istotnych przeszkód prawnych – zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków PZD i przydziale konkretnej działki w użytkowanie. Taka uchwała jest doręczana nowemu członkowi.

5. Uzyskanie członkostwa Związku i podpisanie Umowy Dzierżawy Działkowej rodzi obowiązek uiszczenia stosownych opłat na rachunek bankowy. Należy mianowicie wnieść opłatę inwestycyjną oraz wpisowe, a także składkę członkowską (do 30 czerwca) oraz opłatę na rzecz ogrodu i inne opłaty wynikające z regulaminu ROD uchwalone przez walne zebranie (w terminach ustalonych przez walne).

W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD, wpłacają oni tylko jedno wpisowe, jedną składkę członkowską i jedną opłatę inwestycyjną. Każda z powyższych opłat ma odrębną funkcję:

Opłata inwestycyjna jest świadczeniem jednorazowym i bezzwrotnym, ustalanym przez Zarząd ROD, zgodnie z zasadą, że wartość środków trwałych w ROD infrastruktury przelicza się przez ilość działek.

Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie.

Każdy Zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków. Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie od osoby bliskiej, to nowy działkowiec zwolniony jest z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej.

Wpisowe jest to opłata jednorazowa i bezzwrotna. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

Obecnie wpisowe ustalone jest w wysokości 350 złotych. Okręgowy Zarząd określa wysokość wpisowego w ROD będących na obszarze jego działania, kierując się wielkością miast, statusem ROD, stanem ich zagospodarowania, a także wielkością działek. Wpisowe poprzez Fundusz Oświatowy przeznaczone jest na wdrażanie wiedzy poprzez szkolenia, literaturę i działalność instruktorów, Społeczną Służbę Instruktorską.

Nowy członek Związku ma prawo i obowiązek uczestniczenia w szkoleniu podstawowym z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa. Ponadto każdy nowy członek otrzymuje bezpłatnie ustawę o ROD, statut PZD i regulamin ROD

Składka członkowska jest uiszczana corocznie przez każdego użytkownika do 30 czerwca.

Działkowcy mogą wpłacać składkę członkowską już od początku roku, nie czekając na odbycie walnego zebrania, które w tej sprawie się nie wypowiada. Krajowa Rada PZD ustaliła na 2016 r. składkę członkowską w wysokości 6 zł od działki i 0,07 groszy od metra kwadratowego działki opłaty partycypacyjnej dla OZM zgodnie z Uchwałą 2/XXVIII/2015 Krajowej Rady PZD.

Opłata na rzecz ogrodu jest uchwalana corocznie przez samych działkowców na walnym zebraniu, który określa również termin zapłaty. Opłata ta jest przeznaczona na funkcjonowanie ogrodu, a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa, wywozu śmieci oraz bieżącej konserwacji infrastruktury, i pozostaje w całości do dyspozycji zarządu.

Podstawowymi dokumentami prawnymi regulującymi status działkowców, ogrodów i Związku są:

1. • Ustawa z dnia 13 grudnia 2014 o rodzinnych ogrodach działkowych;
2. • Statut PZD z 2 lipca 2015 roku uchwalony na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD
3. • Regulamin ROD z dnia 1 października 2015, obowiązujący od 1 stycznia 2016