Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

Władze Ogrodu

 

Siedziba Zarządu ROD Rynia przy bramie Nr 2.


KONTAKT E-MAILOWY Z ZARZĄDEM

prezes@rodrynia.pl oraz  rodrynia@home.pl

Kontakt telefoniczny do Zarządu : 781 300 500

Skład Zarządu ROD Rynia wybrany został na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym z dnia 18.05.2024  na 4 letnią kadencję 2024-2028.

Po wyborze,Zarząd  odbył pierwsze posiedzenie

na podstawie § 70 Statutu PZD Zarząd ROD wybrał ze swego grona:

 następujące osoby do pełnienia w nim funkcji :

 

Prezes Zarządu – Maciej Orpel

Adres e-mail do Prezesa Zarządu : prezes@rodrynia.pl

 


Członkowie Zarządu

Wiceprezes   Krzysztof Barański

Skarbnik   – Mirosław Dobrosielski

Sekretarz Zarządu   Witold Szymczak

Członek Zarządu  Dariusz Spólny


Komisja Rewizyjna

Na podstawie § 90 Statutu PZD Komisja Rewizyjna wybrała ze swego grona:

Przewodnicząca Grażyna Franke

Zastępca przewodniczącej Grzegorz Maćkowski 

Członek Komisji  Piotr Musiał

 


WAŻNA INFORMACJA

Po  zmianach w przepisach PZD , możliwe staje się odpracowanie zadłużenia wobec Ogrodu, szczegóły tego rozwiązania precyzuje poniżej publikowana Uchwała Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 14/2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

ROD RYNIA w RYNI

z dnia 27 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad odpracowania zaległości z tytułu opłat ogrodowych

Na podstawie § 144 ust 5 Statutu PZD Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD RYNIA w RYNI uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale działkowiec może odpracować zaległości z tytułu nie uiszczonych w całości lub w części opłat ogrodowych.

 2. Celem niniejszej uchwały jest w szczególności:

 • wypracowanie nawyku regulowania należności z tytułu opłat ogrodowych,

 • zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat ogrodowych,

 • ułatwienie regulowania zobowiązań z tytułu opłat ogrodowych działkowcom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 1. Odpracowanie zaległości w rozumieniu niniejszej uchwały jest dobrowolne.

§ 2

 1. Odpracowanie zaległości, o którym mowa w § 1, polega na wykonaniu przez działkowca lub jego osobę bliską (w rozumieniu Statutu PZD) bezpłatnych prac na rzecz ROD RYNIA w RYNI, których wartość odpowiada wysokości zobowiązania z tytułu zaległych opłat ogrodowych.

 2. Warunkiem korzystania z możliwości odpracowania zaległości z tytułu nie uiszczonych opłat ogrodowych jest zgoda zarządu ROD, wydana na pisemny wniosek zainteresowanego działkowca.

§ 3

 1. Przedmiotem prac na rzecz ROD będą prace porządkowe i inne czynności związane z funkcjonowaniem ROD, a w szczególności:

 • grabienie liści i zbieranie ich do worków,

 • zbieranie gałęzi z terenów wspólnych i przenoszenie do kompostownika

 • pielęgnacja drzew, krzewów i trawników

 • odchwaszczanie i porządkowanie terenów ogólnych,

 • oczyszczanie terenu ogólnego z zalegających nieczystości,

 • drobne prace konserwatorskie, a zwłaszcza malowanie elementów ogrodzenia, naprawa urządzeń pod nadzorem Gospodarza ogrodu,

 • Bieżące sprzątanie budynku Zarządu i terenu wokół, mycie okien

 • Porządkowanie terenów wokół śmietnika

 • Dyżury przy śmietniku, tylko sobota, niedziela, pilnowanie poprawności wyrzucania śmieci, utrzymanie czystości, monitorowanie zapełnienia kompostownika

 1. Zarząd ROD określa na bieżąco zapotrzebowanie na realizację konkretnych prac, określając jednocześnie liczbę osób oraz przewidywany czas do jej wykonania.

 2. Zarząd ROD informuje na tablicach ogłoszeń lub stronie internetowej ROD o terminach i zakresie prac.

§ 4

 1. Konkretną pracę powierzoną działkowcowi określa Zarząd ROD, wskazując termin i miejsce jej wykonania.

 2. Działkowiec powinien wykonać pracę powierzoną przez Zarząd ROD według rodzaju, miejsca i czasu, aż do całkowitego wygaśnięcia zobowiązania z tytułu zaległości opłat ogrodowych.

 3. Wykonanie pracy powierzonej działkowcowi każdorazowo nadzoruje i odbiera jej wykonanie osoba upoważniona przez Zarząd ROD.

 4. W przypadku niewykonania pracy na rzecz ROD w całości lub części, działkowiec obowiązany jest do natychmiastowej spłaty zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.

 5. Świadczenie prac na zasadach określonych w niniejszej uchwale nie jest tożsame ze stosunkiem pracy, a wartość świadczonych prac nie stanowi dochodu działkowca. Do świadczenia prac stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego, o których mowa w art. 453 K.C.

§ 5

 1. Na potrzeby niniejszej uchwały ustala się wartość stawki godzinowej świadczonych prac na rzecz ROD na kwotę 10 zł.

 2. Wartość świadczonych przez działkowca prac pomniejsza wysokość jego zaległości, w następującej kolejności: odsetki za opóźnienie, należność główna.

 3. Kalkulacja wartości prac zostanie ustalona przez Zarząd ROD na podstawie iloczynu ustalonej stawki i czasu faktycznie wykonanej pracy.

 4. Rozliczenie istniejących zobowiązań wobec ROD nastąpi poprzez określenie różnicy pomiędzy wartością pieniężną nieuregulowanych dotychczas kwot, a wartością wykonanych faktycznie prac.

 5. Wykonanie przez działkowca prac na rzecz ROD, bez zastrzeżeń Zarządu ROD, po rozliczeniu ich wartości pieniężnej, powoduje wygaśnięcie zobowiązania z tytułu opłat ogrodowych w wyliczonej wartości.

§ 6

 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ROD.

 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 3. Postanowienia niniejszej uchwały można stosować do zaległości powstałych przed dniem jej wejścia w życie.